1. Organizatorzy: Nauczyciele historii w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

2. Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

3. Cele Konkursu:

 • uczczenie 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
 • kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii powstania 1863 roku,
 • budzenie zainteresowania dziejami ojczystymi i historią lokalną,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania inspiracji historią kraju ojczystego                               w literaturze i sztuce,
 • popularyzacja wśród młodzieży historii regionalnej,
 • propagowanie uroczystego obchodzenia rocznicy historycznej,
 • doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży,
 • utrwalanie poczucia dumy narodowej,
 • promocja młodych talentów.

4. Uczestnicy Konkursu:

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w parach.

5. Kategorie Konkursu:

 • praca wykonana techniką komputerową(np. plakat, film, prezentacja multimedialna, folder, projekt kartki pocztowej),
 • praca plastyczna wykonana dowolną techniką(np. plakat,  folder),
 • ilustrowany plan wycieczki(z mapką) po miejscach historycznych na Lubelszczyźnie związanych z powstaniem styczniowym(technika dowolna).

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem,
 • poprawność merytoryczna,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania,
 • wyraz artystyczny.

6. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

7. Nagrody

W konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii(I miejsca – nagrody pieniężne w wysokości 200 zł, za miejsca 2.i 3. – nagrody rzeczowe i oceny bardzo dobre z historii); wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom historii do końca stycznia 2022 r.. Do pracy muszą być dołączone informacje o autorze(imię i nazwisko, klasa).

9. Nagrody zostaną wręczone przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.  Termin zostanie podany w dzienniku elektronicznym.

10. Złożenie przez wykonawcę pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:

 • przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu,
 • wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych,
 • wykorzystywanie prac przez Organizatorów i instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.

W imieniu Organizatorów:

                                                                                                  Elżbieta Kaszlikowska