Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Dokumenty  do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy —> pobierz
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie —> pobierz
  3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych —> pobierz
  4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku —> pobierz
  5.  Regulamin uczestnictwa w projekcie —> pobierz
  6. Oświadczenie dla stażysty —> pobierz
  7. Informacja dla rodziców o obowiązku ubezpieczenia —> pobierz