Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
„KLUCZ DO SUKCESU”
projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu
„Uczenie się przez całe życie”

W ramach programu 39 uczniów naszej szkoły z klas o specjalności technik obsługi turystycznej, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych wyjedzie na 3-tygodniowy z staż zawodowy do przedsiębiorstw we Włoszech.

Cele naszego projektu to wsparcie uczniów w dążeniu do podniesienia kompetencji zawodowych i nauce branżowego języka obcego;  poznaniu kraju europejskiego o odmiennej kulturze, zwyczajach i tradycjach – a dzięki temu pokonanie stereotypów myślenia o „obcych”, nauka tolerancji i otwartości na ludzi wychowanych w innej kulturze.Zdobycie w/w doświadczeń będzie oznaczało powodzenie projektu: polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia, a także będzie stanowić znaczące wsparcie w wypadku założenia przez stażystę – po ukończeniu szkoły – własnej firmy.  Celem drugoplanowym prezentowanego projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility. Wyjazdy na staż odbędą się w wiosną 2014 roku.

Każdy z uczestników odbędzie 120-godzinny kurs języka włoskiego – w tym zawodowego, a także przygotowanie pedagogiczne i kulturowe. Na staż wyjadą trzy grupy, każda z opiekunem – w miarę możliwości nauczycielem znającym stażystów.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie Certyfikat od organizacji przyjmującej oraz unijny dokument Europass Mobility potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu Uczenie się przez całe życie.

W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół w Bełżycach
Projekt – projekt „KLUCZ DO SUKCESU”
Program – program „Uczenie się przez całe życie”
Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
ZS – Zespół Szkół w Bełżycach.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych „KLUCZ DO SUKCESU”.

  1. Projekt jest realizowany przez ZS we współpracy z Partnerem zagranicznym.
  2. Projekt jest realizowany w okresie: od 01.09. 2013 do 31.08. 2014.
  3. Rekrutacja obejmuje 39 uczestników stażu oraz grupę rezerwową.
  4. Rekrutacja potencjalnych stażystów odbędzie się w siedzibie ZS, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy oraz przekazanie im niezbędnych informacji o projekcie.
  5. Sposób zgłaszania się potencjalnych stażystów będzie umożliwiony poprzez składanie wypełnionych ankiet uczestnictwa  do dnia 30.09.2013 r. Ankiety są do pobrania u kierownika kształcenia praktycznego Dariusz Grabka w budynku przy ul. Wilczyńskiego 98.
  6. Punkt zgłaszania zorganizowano u kierownika kształcenia praktycznego Dariusz Grabka w budynku przy ul. Wilczyńskiego 98.
  7. Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w projekcie.
  8. 10.  Komisja Rekrutacyjna składająca się z Dyrektora szkoły, koordynatora projektu, pedagoga szkolnego, opiekuna uczestników projektu, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę potencjalnych stażystów.
  9. Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZS.