Projekt „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany od 01.12.2008r. do 31.08.2009r. przez Powiat Lubelski w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” był skierowany do uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu było:

 • zwiększenie umiejętności porozumiewania w języku angielskim w sytuacjach zawodowych,
 • kształcenie zawodowe na nowocześnie wyposażonych stanowiskach,
 • zwiększenie umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informacyjnej w kształceniu i wykonywaniu praktycznych zadań zawodowych,
 • rozszerzenie wiedzy i umiejętności ponad zawodowych i cywilizacyjnych związanych z rynkiem pracy,
 • skuteczne wsparcie uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji – pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Powyższe cele realizowane były przez podejmowanie działań w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Udział w projekcie zadeklarowało 202 uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, 92 uczniów Technikum Mechanicznego, 50 Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 60 uczniów Technikum w tym 196 chłopców
i 6 dziewcząt.

Uczniowie brali udział w działaniach, tj.:

Klub języka angielskiego zawodowego, w którym uczniowie zdobywali umiejętności z zakresu: korzystania ze słowników specjalistycznych, zastosowania słownictwa zawodowego, zastosowania słownictwa ogólnego związanego z pracą, przeprowadzania konwersacji zawodowej z potencjalnym pracodawcą w języku angielskim, odczytywania i interpretowania treści ogłoszenia o pracę, pisania CV, pisania listu motywacyjnego, korzystania z programu
e-Teacher.

Szkolny Klub Przedsiębiorczości miał na celu zwiększenie skuteczności
i efektywności działań edukacyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i umiejętności odnalezienia się w realiach gospodarki rynkowej a w szczególności:

 • zainspirowanie uczniów do rozwijania umiejętności pozytywnego myślenia,
 • ćwiczenie umiejętności interpersonalnych poprzez odgrywanie ról.

Uczniowie poznali swoje dyspozycje zawodowe i stworzyli indywidualny plan działania z pomocą specjalisty.

Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna:

uczniowie poznali: zagrożenia, jakie wiążą się z wejściem do nowej grupy oraz sposoby radzenia sobie w nowych sytuacjach,

 • szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka oraz możliwości pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
 • zdobyli umiejętności zachowania się w sytuacjach spożywania alkoholu przez rówieśników i inne osoby.

zdobyli umiejętności:

 • określania własnej wartości,
 • poznawania wartości u rówieśników oraz innych osób,
 • rozwijania pozytywnej samooceny,
 • umacniania pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • wykorzystania własnego potencjału,
 • planowania ścieżki edukacyjnej.

Poznali techniki efektywnego uczenia się i potrafią je zastosować, przez co zwiększą skuteczność uczenia się. Zdobyli wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w celu wprowadzenia zmian w swoim postępowaniu i rozwiązania trudnych sytuacji, w jakich się znajdują.

Szkolna Pracownia Diagnostyczna – uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu budowy i diagnostyki elektroniki samochodowej na nowoczesnych stanowiskach interaktywnych.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

 • Kurs operatora wózka widłowego – uczniowie uzyskali uprawnienia operatora wózka widłowego potwierdzone certyfikatem, co zwiększyło ich szanse na rynku pracy.
 • Kurs spawacza – umożliwił uczniom uzyskanie uprawnień do spawania metodą MAG (w osłonie gazu CO2), potwierdzonych książeczką spawacza.

Współpracując z pracodawcami uczniowie zdobyli praktyczne doświadczenia u pracodawców, a w szczególności utrwalili umiejętności z zakresu:

 • organizacji stanowiska pracy,
 • przeprowadzania kontroli i diagnozy zespołów pojazdów samochodowych,
 • obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści, które w przyszłości
poprawią atrakcyjność i efektywność procesu kształcenia w szkołach zawodowych, co przełoży się na zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz umożliwi uczniom łatwiejsze zaistnienie na rynku pracy. Projekt „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego” był pierwszym projektem realizowanym w szkołach zawodowych. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęciach języka angielskiego zawodowego i Szkolnej Pracowni Diagnostycznej, w wyjazdach na TTM do Poznania i na GPW do Warszawy.

Na podstawie rozmów z uczniami, przeprowadzonych po zakończeniu realizacji projektu, można stwierdzić, że bardzo duża grupa wyraża chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach umożliwiających im poszerzanie i nabywanie wiedzy potrzebnej w przyszłości do poruszania się na rynku pracy.