Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół im. M. Kopernika

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach prowadzi na terenie szkoły i gminy działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży i społeczności lokalnej. W różnorodne zadania włączają się uczniowie wszystkich typów szkół  oraz rodzice, nauczyciele i mieszkańcy gminy. W roku szkolnym 2016/2017 działania tego  typu będą kontynuowane w ramach dwóch projektów ekologicznych.

Projekt „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”- Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach realizowany będzie we współpracy z Powiatem Lubelskim, a projekt „Ziemia jest tylko jedna” we współpracy z Urzędem Gminy Bełżyce. Realizacja obydwu przedsięwzięć jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Główne  cele projektów to:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej młodzieży i społeczności lokalnej;
 • kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
 • upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju
 • motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy  z zakresu  ekologii i  ochrony środowiska
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska tak, aby podejmowany wysiłek wzbudzał optymizm, dawał wiarę w przyszłość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy,
 • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach spowodowanych antropopresją oraz o skutkach tych zagrożeń w taki sposób, aby zdobyta wiedza zachęcała uczniów do poszukiwania własnych rozwiązań problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
 • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, kraju i przekonanie, że człowiek jest częścią natury i że od niego zależy dalszy los Ziemi.

W  ramach projektu „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek” zostaną zrealizowane:

 • Terenowe warsztaty przyrodnicze w Roztoczańskim  Parku Narodowym
 • Debaty dotyczące hałasu i jego wpływu na  zdrowie człowieka,  energetyki jądrowej i zdrowego stylu życia

W ramach projektu  „Ziemia jest tylko jedna” odbędą się:

 • warsztaty ekologiczne pt „ Globalne  problemy Ziemi”, na których młodzież  pozna  przyczyny i  skutki efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, smogu i kwaśnych dreszczów.

W trakcje realizacji obydwu projektów młodzież ZS będzie mogła wziąć   udział w różnorodnych konkursach dotyczących omawianej problematyki.

Przewidujemy  konkursy:

 • „Przyroda w obiektywie” – konkurs fotograficzny
 • „Należycie smakuj życie”
 • Konkurs na logo dnia walki z hałasem
 • Konkurs na hasło do kampanii promującej ciszę w szkole
 • Konkurs wiedzy o energetyce jądrowej „Atom dla nauki”
 • Konkurs wiedzy biologiczno- przyrodniczej
 • „ Globalne problemy Ziemi”- konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną, folder lub plakat.

Na podsumowanie projektów przewidujemy wydanie gazetki szkolnej dokumentującej nasze działania.

Koordynatorzy   projektów:

Projekt  „Ziemia jest tylko jedna”  – p. A. Plak

Projekt  „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek” Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach-   E. Rybacka i p. J. Ślusarska