Zasady i formy współpracy z rodzicami

Rodzice i nauczyciele są równorzędnymi partnerami oraz wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ucznia i jego rozwój. Naczelną zasadą ich współpracy jest dobro ucznia. Rodzice wspierają szkołę we wszystkich działaniach dotyczących zagadnień wychowawczych i podejmują wspólnie z nauczycielami różne inicjatywy wychowawcze. Szkoła umożliwia rodzicom dokonywanie wyborów i współdecydowanie o wszelkich sprawach dotyczących dziecka w szkole. W obustronnych kontaktach nauczyciele i rodzice kierują się życzliwością, dyskrecją, zaufaniem, szacunkiem i nie podważają wzajemnie swojego autorytetu. Rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Traktowani są jako sprzymierzeńcy w realizacji wizji szkoły. Wychowawcy klas systematycznie diagnozują potrzeby i oczekiwania rodziców poprzez rozmowy i ankiety, których wyniki poddawane są analizie na zebraniach zespołu wychowawców, posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wnioski z analizy są uwzględniane w dalszej pracy szkoły.

Zebrania z rodzicami (ogólne, klasowe) są bardzo dobrze przygotowane, tak by służyły rzeczowej analizie sytuacji. Szkoła podejmuje działania w zakresie pedagogizacji rodziców. W szkole i nauczycielach rodzice mają najbliższych pomocników.

W naszej szkole rodzice mają możliwość wszechstronnego uczestnictwa w codziennym życiu. Rodzice działają poprzez Radę Rodziców i Radę Szkoły. Kompetencje tych organów określone regulaminami są w pełni respektowane i wykorzystywane.

Celem Zespołu Szkół jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice będą w sposób naturalny angażować się w inicjatywy na rzecz szkoły. Temu celowi ma służyć integracja rodziców poszczególnych klas prowadzona przez wychowawców i rady klasowe rodziców oraz różnorodność form współpracy z rodzicami. Nasza szkoła docenia wszelkie przejawy współuczestnictwa rodziców w szkolnej edukacji dzieci.

Wychowawca klasy ma obowiązek dokumentowania wszystkich kontaktów z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

FormaSposób realizacjiOdpowiedzialni
Zebrania: a. ogólne, b. z wychowawcami, c. w razie potrzebya. zebrania ogólne odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym; we wrześniu, po zakończeniu pierwszego semestru, oraz w kwietniu. Przeprowadza się je najczęściej w dwóch turach – dla rodziców uczniów klas młodszych i dla rodziców uczniów klas starszych. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy rodzice. b. zebrania rodziców z wychowawcami odbywają się 5 razy w roku szkolnym oraz doraźnie w razie potrzeby. Obecność rodziców jest obowiązkowa. Potwierdzają ją podpisem na liście. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzice powinni kontaktować się z wychowawcą indywidualnie. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym wychowawcy i nauczyciele zapoznają rodziców z: dokumentami szkolnymi, planem wychowawczym oddziału, zasadami egzaminu maturalnego i zawodowego, wychowawcy mają obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Rodzice wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców. O propozycjach ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania wychowawca informuje rodziców pisemnie i wymaga potwierdzenia faktu przekazania informacji podpisem rodzica. O propozycjach ocen rocznych wychowawca informuje rodziców na zebraniu organizowanym w czerwcu. Nauczyciele dwa razy w roku szkolnym składają dyrektorowi sprawozdania ze współpracy z rodzicami. c. z inicjatywy rodziców lub szkoły odbywają się spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami oraz dodatkowe zebrania klasowe. Spotkania nauczycieli z rodzicami przebiegają w obecności wychowawcy klasy, informacja o nich zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy klasy. Wychowawca ma obowiązek zapewnienia właściwych warunków do rozmowy nauczyciela z rodzicem.Dyrekcja, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog szkolny, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Rady Szkoły, wychowawcy klas, rady klasowe rodziców, nauczyciele
Udział rodziców w codziennym życiu szkołyRodzice mogą brać udział w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji wychowawczych, Pomagają nauczycielom w realizacji planu wychowawczego klasy, Uczestniczą w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki, Mają prawo uczestniczenia w roli obserwatorów we wszystkich zajęciach dydaktycznych swoich dzieci, Pomagają nauczycielom w organizacji i uczestniczą w szkolnych wycieczkach turystycznych i dydaktycznych, Uczestniczą w klasowych imprezach integracyjnych, Rodzice i nauczyciele wspólnie inicjują i organizują różne imprezy szkolne przewidziane kalendarzem imprez, Angażują się w prace remontowe i adaptacyjne prowadzone przez szkołę, Wykazują dbałość o dobrą jakość pracy szkoły i zgłaszają uwagi do pracy szkoły.Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, kierownik administracyjno-gospodarczy, Rada Rodziców, Rada Szkoły, pedagog szkolny
Współpraca rodziców z pedagogiem szkolnym.Pedagog szkolny w ramach swoich kompetencji udziela porad i pomocy rodzicom uczniów naszej szkoły, Z inicjatywy pedagoga lub rodziców odbywają się w szkole warsztaty, spotkania z psychologiem, socjologiem i innymi specjalistami, które mają na celu pomoc zarówno rodzicom jak i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, Pedagog szkolny pośredniczy w indywidualnych kontaktach rodziców z poradniami i innymi instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo-wychowawczy szkoły.Pedagog szkolny, dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców