Beata Siczek

Pracuję w ZS jako pedagog już 19 lat. Z mojej pracy korzystają zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. Mój gabinet znajduje się na parterze w budynku przy ul. Bychawskiej 4. Pracuję codziennie w godzinach 10.00 – 14.00. Zapraszam do kontaktów bezpośrednich oraz telefonicznych (numer sekretariatu szkoły).

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WSKUTEK PANDEMII KORONOWIRUSA

1.Uczniowie oraz rodzice korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyłącznie w formie zdalnej, na zasadach wspólnie ustalonych.

2.Wychowawca kontaktuje się z nauczycielem realizującym zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ustala formę realizacji działań, a następnie informuje rodziców i uczniów o ustalonych zasadach.

3. Osoba realizująca działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje wszystkie zrealizowane zadania

4.Proponowane formy pracy zdalnej :
– rozmowa głosowa za pomocą komunikatorów lub telefonu
– przekazywanie uczniom lub ich rodzicom materiałów o charakterze ćwiczeniowym(za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego itp.)

5.Ustalony dla uczniów wymiar godzin z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej powinien pozostać bez zmian

6. Pedagog szkolny proponuje dyżur dla rodziców i uczniów dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 13 – 15 (za pomocą poczty dziennika elektronicznego lub e-mail beata.siczek15@gmail.com

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek – 10.00 – 14.00
Wtorek – 10.00 – 14.00
Środa – 10.00 – 14.00
Czwartek – 10.00 – 14.00
Piątek – 10.00 – 14.00

Dyżury dla rodziców:

Pedagog pełni dyżur dla rodziców w każdą ostatnią środę miesiąca
W godz. 16.00 – 17.00

Telefon kontaktowy – 81- 517-23-62

Do pedagoga możesz się zgłosić, gdy:

 • masz problem, którego nie potrafisz rozwiązać sam
 • nie wiesz jak się uczyć
 • masz słabą motywację do nauki
 • jesteś szykanowany, zastraszany, dokuczają ci inni uczniowie
 • masz problem w kontaktach z kolegami
 • masz trudności w kontaktach z rodzicami
 • masz trudności w relacjach z nauczycielami
 • masz problemy zdrowotne, materialne, rodzinne i inne
 • masz inne problemy osobiste, z którymi nie umiesz sobie poradzić

Pamiętaj!

Jeśli masz kłopoty to szukaj pomocy. Nie ma sytuacji bez wyjścia! Nie zostawiaj problemu bez rozwiązania, bo może się to obrócić przeciw Tobie! Zawsze znajdziesz człowieka, który okaże Ci życzliwość.

 • Zasady obowiązujące w pracy pedagoga szkolnego:

Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie jego prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne , wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i dysfunkcje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Opieka nad uczniami klas pierwszych oraz osobami mającymi trudności adaptacyjne związane ze zmianą        środowiska edukacyjnego
 2. Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 3. Opieka nad uczniami mającymi trudności w uczeniu się
 4. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów
 5. Opieka nad uczniami posiadającymi różnorodne opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych
 6. Opieka nad uczniami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, losowych
 7. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym
 8. Profilaktyka przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, lub nowych substancji psychoaktywnych(dopalaczy):
 9. Działania antydyskryminacyjne
 10. .Współpraca z instytucjami wspierającymi proces kształcenia i wychowania
 11. Współpraca z rodzicami
 12. Okresowa analiza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
 13.  Praca z wychowawcami i innymi nauczycielami

Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy

1.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełżycach – pogadanki dla uczniów i rodziców, szkolenia dla rady pedagogicznej, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów, współpraca z doradcą zawodowym zatrudnionym w poradni.

2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach – dożywianie uczniów, współpraca w zakresie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie – dożywianie uczniów, współpraca w zakresie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

4.Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodu – dożywianie uczniów, współpraca w zakresie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

5.Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim – dożywianie uczniów, współpraca w zakresie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

6.Jednostka specjalistycznego poradnictwa w Bełżycach – pomoc psychologiczno- prawna dla rodzin oraz pomoc terapeutyczna dla uzależnionych i współuzależnionych.

7.Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu Lubelskim z Siedzibą w Poniatowej – współpraca w zakresie opieki nad uczniami wychowującymi się w rodzinach zastępczych.

8.Centrum Konsultacji Edukacyjnej ABSOLWENT – pomoc z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego

9.Lubelskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – akcje krwiodawstwa na terenie szkoły

10.MONAR w Lublinie– profilaktyka uzależnień

11.Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach – pomoc finansowa na działania profilaktyczne

Oto kilka instytucji, które świadczą pomoc uczniom i ich rodzinom:

 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Bełżycach (081/517-27-78)
 • Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Bełżycach (081/517-24-68)
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie (081/532-13-82)
 • Telefon Zaufania (081/744-01-00)
 • Telefon Zaufania Poradni Rodzinnej (081/748-23-350)
 • Niebieska Linia (dla ofiar przemocy 0-800-120-002)
 • Pomarańczowa linia (dla rodziców pijących nastolatków 0-801-140-068)
 • Poradnia „Psychosoma” – anoreksja i bulimia (081/740-18-62)
 • Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – Lublin, ul.Filaretów 6, Tel. 743-52-70, 501-284-394
 • MONAR – leczenie uzależnień – Lublin, ul. Niecała 5, Tel. 743-79-06
 • Lubelski Ośrodek Psychoprofilaktyki i Terapii – Lublin, ul. Radziszewskiego 2/18
 • Wydział do spraw narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji – Lublin, Tel. 535-55-55
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Lublin, ul. Staszica 22, Tel.532-85-17