Historia tego budynku szkolnego sięga okresu międzywojennego. Dzięki staraniom mieszkańców Bełżyc powołano Komitet Budowy Szkoły. 3 września 1939r. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego i przystąpiono do budowy. Po zakończeniu wojny rozbudowa szkoły była kontynuowana.

W październiku 1953r. wzniesiono budynek przeznaczony na internat. Trwało urządzanie nowych pracowni, znaczną ilość sprzętu i pomocy dydaktycznych szkoła otrzymała ze zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego w Garbowie. Dzięki wysiłkom – w dużej mierze Komitetu Rodzicielskiego – w roku szkolnym 1956/57 przystąpiono do budowy sali gimnastycznej. Już w pierwszym roku prac wzniesiono mury sali i położono strop nad pomieszczeniami internatu. Sala gimnastyczna została oddana do użytku w roku 1959.

Wygląd budynku i otoczenia szkoły uległ wyraźnej poprawie, gdy budynek liceum opuściła w roku szkolnym 1974/75 szkoła podstawowa; przystąpiono wówczas do urządzania nowych pracowni przedmiotowych.

W roku 1979 rozpoczęto kapitalny remont budynku, władze oświatowe podjęły też wtedy decyzję o likwidacji internatu.

Budynek szkoły przed remontem w 2003 roku

Ważnymi wydarzeniami w życiu Liceum były:

Z dniem 1 września 1953 roku została otwarta szkoła ogólna – jedenastolatka, której nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach.

Obok trzynastu oddziałów szkoły podstawowej powstały dwie klasy licealne. W 1967 roku – w wyniku reorganizacji szkolnictwa – nastąpił podział administracyjny bełżyckiej jedenastolatki; wyodrębniono Szkołę Podstawową
i dwuciągowe Liceum Ogólnokształcące

 

Nadanie w 1973r. im. Mikołaja Kopernika oraz ufundowanie nowego sztandaru przez POM.

W związku z rozwojem miejscowego przemysłu, zaszła konieczność kształcenia zawodowego. Z dniem 1 września 1974 r. w budynku liceum rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, działająca jako filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Lublinie.

W 1975 roku nastąpiło opuszczenie budynku szkolnego przez Gminną Szkołę Zbiorczą,
co spowodowało wyraźną poprawę bazy liceum.

W dniu 13 kwietnia 1975 r. odbyła się w szkole uroczystość wręczenia sztandaru, który został ufundowany przez Państwowy Ośrodek Maszynowy Bełżycach.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie z dnia 22 marca 1980 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół w Bełżycach. W jego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W 1983 r. powołano 5-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, a od 1 września 1987r. uruchomiono Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Głównie dzięki własnym wysiłkom, zorganizowano bazę dydaktyczną dla szkół zawodowych w obiektach przejętych po FMiUPS „Spomasz”.

Pozwoliło to na wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych. Dążenie do zapewnienia uczniom tych klas kształcenia umiejętności w jak najlepszych warunkach, doprowadziło do otwarcia w listopadzie 1995r. nowoczesnej Stacji Kontroli Pojazdów i Działów Naprawy Samochodów.

W roku szkolnym 1997/98 – również w Technikum Mechanicznym – wprowadzono specjalność samochodową: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Dzięki wzbogaceniu bazy informatycznej, w roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie technik informatyk.

19 grudnia 2001 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rozszerzeniu imienia Mikołaja Kopernika na cały Zespół Szkół. Uchwałę Rady Powiatu o rozszerzeniu imienia wręczył Starosta Lubelski w czasie uroczystości 50 –lecia istnienia LO w październiku 2003 roku.

W latach 2000/2009 uczniowie Zespołu Szkół odnosili znaczące sukcesy sportowe, zwłaszcza zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego sekcji taekwondo pod kierunkiem mgr Wojciecha Kowalskiego. W roku 2004 Uczniowski Klub Sportowy ZS im. M. Kopernika w Bełżycach otrzymał ministerialne wyróżnienie za swą działalność i osiągnięcia oraz został sklasyfikowany na 4 miejscu w Polsce w klasyfikacji Sportu Dzieci i Młodzieży wśród klubów sportowych. W 2006 roku UKS zajął 3 miejsce w Polsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo. UKS ZS był współorganizatorem zawodów , które rozegrały się w Lublinie.

W latach 2005/2007 szkoła otrzymała dwie nowe pracownie komputerowe i dwa centra multimedialne.

Od 2005 r. systematycznie poprawiana jest estetyka i stan techniczny bazy dydaktycznej dla szkół zawodowych. Modernizowane i doposażone są zwłaszcza pracownie zajęć praktycznych. W 2009 roku zorganizowano Biuro Obsługi Klienta.

W tym też roku została utworzona w zespole nowa jednostka – (4-letnie ) Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk.

Również w 2005 roku uczniowie klasy II c LO zostali wyróżnieni w konkursie ogólnopolskim na film o wybranym państwie Unii Europejskiej, w nagrodę wzięli udział w sesji naukowej, która odbyła się w Warszawie.

Od listopada 2005 organizowane są wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce (np. Kraków), dla najlepszych uczniów poszczególnych klas ZS (koszty pokrywa Rada Rodziców).

14.01.2006 roku odbył się jubileusz 10-lecia UKS ZS w Bełżycach.

9-10 maja 2006 roku – 22 abiturientów TM po ZSZ zdawało po raz ostatni w naszej szkole egzamin dojrzałości wg starych zasad. Wszyscy osiągnęli pozytywne wyniki.

14 października 2007 roku w ZS odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Od 2001 roku w ZS realizowane były następujące projekty dydaktyczne:

,,Ziemia jest tylko jedna, dbaj o nią’’ autorstwa mgr Anny Plak, mgr Anny Biernackiej
i mgr Ryszarda Biernackiego;
,,Trzymaj się prosto’’ autorstwa mgr Mariusza Plewika;
,,Trudny wybór. Absolwent a rynek pracy’’ autorstwa mgr Grzegorza Zagajewskiego
i mgr Mieczysława Kamińskiego;

Lata 2005/2006, 2006/2007 – udział szkoły w projektach Leonardo da Vinci (wyjazdy uczniów
na praktyki zawodowe do Włoch);

Od roku 2006 ZS współpracuje ze szkołą im. Georga Büchnera w Erlensee koło Frankfurtu
nad Menem. W 2009 roku młodzież szkoły wspólnie z niemieckimi uczniami zwiedzała Kraków
i Zakopane.

Rok 2007 – udział koła astronomicznego w konkursie ,,SuperNova Szkoła’’, w nagrodę Starosta Lubelski ufundował szkole teleskop.

Rok 2008 – udział szkoły w projekcie ,,Szkoła dla Ciebie’’

W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 szkoła uczestniczyła w dwóch projektach finansowanych z EFS

Dwukrotnie szkoła była zaangażowana w program PEACE – „lekcja tolerancji”.
W roku 2009 pobyt wolontariuszy z Turcji i Włoch organizowało stowarzyszenie AISEC.

W roku szkolnym 2008/2009 ukończono rozbudowę szkoły. Pozyskano nową klatkę schodową, szatnię i salę konferencyjną.

W tym samym okresie nastąpiła adaptacja dawnej hali warsztatów szkolnych na salę sportów siłowych.

Od roku szkolnego 2008/2009 w Liceum Ogólnokształcącym wdrażane są kolejne innowacje pedagogiczne wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.

W roku szkolnym 2009/2010 Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do Programu ,,Szkoła Ucząca się’’, którego koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.Efektem udziału w programie było wdrożenie w szkole elementów oceniania kształtującego.

W roku szkolnym 2010/11 został przeprowadzony remont budynków szkolnych przy ulicy Wilczyńskiego. Wykonano szereg prac termo- modernizacyjnych oraz remont Stacji Kontroli Pojazdów.

Rok szkolny 2011/12 i 2012/13 – udział szkoły w programie COMENIUS.

W roku 2013 Powiat Lubelski sfinansował remont sali gimnastycznej, w której wcześniej (w 2010r.) położono nowy parkiet.

Od roku 2008 szkoła bierze udział w projektach unijnych, w których wnioskodawcą jest Powiat Lubelski.