Mikołaj Kopernik – patron naszej szkoły, był najsłynniejszym i najwybitniejszym naukowcem w dziejach ludzkości. Sława jego związana jest z opracowaną przez niego astronomiczną teorią heliocentryczną.

Ten najznakomitszy mieszkaniec Torunia, urodził się tu 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny. Dzisiaj Ulica ta nosi jego nazwisko, a w budynku mieści się muzeum Kopernika. W mieście swoich narodzin Kopernik został ochrzczony w ówczesnym kościele parafialnym, a w dzisiejszej katedrze św. Jana spędził dzieciństwo i część swojej młodości.

Edukację młody Mikołaj rozpoczął w szkole miejskiej przy kościele św. Jana. Zdobyte tam solidne podstawy umożliwiły mu kontynuowanie nauki. Podjął wówczas studia na uniwersyteckim wydziale sztuk wyzwolonych. W 1491r., w wieku 18 lat, Kopernik pod wpływem wuja – biskupa Łukasza Witzenrode, rozpoczął studia na Wszechnicy Krakowskiej. Opuścił wtedy rodzinne miasto, ale nigdy nie zapomniał swojego pochodzenia.

W czasie czterech lat spędzonych na krakowskiej uczelni Mikołaj zetknął się z wieloma dyscyplinami nauki i słuchał wykładów wielu uczonych. Między innymi z gramatyki, retoryki, poetyki, a także z astronomii, która w znaczny sposób wpłynęła na jego dalsze życie. Dzięki tym zajęciom poznawał wszelkie tajemnice astronomii i prawdopodobnie właśnie wtedy, w umyśle Kopernika zrodziła się koncepcja teorii budowy świata, odmienna od powszechnie wówczas uznawanej.

Po roku 1496 wyruszył do Italii i rozpoczął studia na uniwersytecie w Bolonii. Oprócz nauk prawniczych przeprowadził tam samodzielne, pierwsze obserwacje astronomiczne. Dzięki nauce języka greckiego mógł ponadto korzystać z oryginalnych tekstów starożytnych uczonych w rozwijaniu swojej pasji. Kontynuował ją przez lata, przebywając we Fromborku po roku 1510.

Kopernik jako kanonik kapituły warmińskiej (godność tę objął jesienią 1495r.) piastował różne stanowiska w administracji biskupstwa, zajmował się również sprawami związanymi
z obronnością Olsztyna. Pisał też rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu, w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym.

Ten wybitny „człowiek renesansu” najwięcej jednak czasu poświęcał swojemu wielkiemu dziełu astronomicznemu – popierał i ciągle wzbogacał wieloma twierdzeniami swoją teorię heliocentryczną.

Pierwsza redakcja dzieła „O obrotach sfer niebieskich” była gotowa już w 1530r., jednak z obawy o reakcje władz kościelnych, Kopernik nie chciał jej publicznie ogłosić. Jedynie przybycie do Fromborka młodego profesora matematyki Jerzego Joachima Retyka, który był zwolennikiem poglądów Kopernika, skłoniło astronoma do opublikowania dzieła. Ostatecznie ukazało się ono drukiem w marcu 1543r. Przedstawiało w racjonalny sposób rzeczywiste istnienie świata i miało spowodować przewrót w poglądach na budowę wszechświata. Jednak pod koniec 1542r. Kopernik ciężko zachorował i nie mógł nawet oglądać swojego wydrukowanego dzieła.

24 maja 1543r. Kopernik zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze. W 1853r. wzniesiono pomnik ku czci wielkiego astronoma, a ulicę przy której się urodził, nazwano jego imieniem. Imię wielkiego astronoma nosi jedna z najlepszych polskich uczelni: Uniwersytet mikołaj Kopernika w Toruniu.

W życiu naszej szkoły doniosłym wydarzeniem stało się nadanie jej imienia tego wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika, w roku szkolnym 1972/73. Myśl nadania szkole patrona nie była nowa. Inicjatywy wcześniejsze wychodziły od Komitetu Rodzicielskiego, członków Rady Pedagogicznej
i samej młodzieży, już w pierwszych latach działalności liceum. Pismem Kuratora Okręgu szkolnego z dnia 21 grudnia 1972r. kurator mgr Kęcki, nadał szkole imię: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Jeszcze wcześniej, bo w 1971r. przed wejściem głównym do budynku szkolnego została wmurowana marmurowa tablica z pełną nazwą szkoły i podobizną jej patrona z datą 18 listopada 1971r.

Uroczystość szkolna związana z nadaniem szkole imienia, odbyła się z udziałem władz miejscowych w ramach centralnych obchodów kopernikowskich, związanych z 500-rocznicą urodzin wielkiego astronoma.

W roku 2003 z okazji jubileuszu 50-lecia funkcjonowania szkoły, uchwałą Rady Powiatu Lubelskiego rozszerzono imię Mikołaja Kopernika na cały Zespół Szkół. Wiązało się to również
z ufundowaniem szkole nowego sztandaru. Został on przekazany przez radę Rodziców w czasie uroczystości jubileuszowych w październiku 2003r.